Princi dhe i Varfëri, Mark TUEN

Titulli: Princi dhe i Varfëri, Mark TUEN

Viti i botimit: xxx

Faqe: xxx

Përmasat: xxx

ISBN: 

Çmimi: