Njohuri në Kimi Kuantike, Nikolla DHAMO

Titulli: Njohuri në Kimi Kuantike, Nikolla DHAMO

Viti i botimit: xxx

Faqe: xxx

Përmasat: xxx