Beni Ecën Vetë, Kiço BLUSHI

Titulli: Beni Ecën Vetë, Kiço BLUSHI

Viti i botimit: xxx

Faqe: xxx

Përmasat: xxx